Kahvio 22.10
Nimike1
Terhi Harju
Heidi Rintala
B- pojat 00-01